Ming-hsuan Chang
  • 5
    學生
  • 1
    導師

Ming-hsuan Chang 申請Ming-hsuan Chang當導師

接受學生申請

在外商擔任資深軟體工程師三年, 熟悉 Ruby on Rails, HTML, CSS 和 JavaScript


Ming-hsuan Chang 的導師

Ming-hsuan Chang 的學生